Regulamin konkursu „Wakacje z pupilem”

1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie  „Wakacje z pupilem” (dalej  „Konkurs”) jest  Silesia Pet Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 165, NIP: 664-346-44-11, REGON: 241671118, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód  Wydział  VIII Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361827, o kapitale zakładowym 100 000,00 złotych, w całości  wpłaconym (dalej                     „ Organizator”).
 2. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 26.07.2022 r. godz. 08:00 do 02.08.2022 r. do godz. 23:59 za pośrednictwem/na FanPaga @PetFoodsShop na portalu  społecznościowym „Facebook” (dalej „strona konkursowa”).
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która zaakceptuje Regulamin
 4. Uczestnik może wziąć udział  w Konkursie nie więcej niż jeden raz. W przypadku wzięcia udziału w konkursie po raz kolejny przez Uczestnika - Komisja będzie brała pod uwagę pierwsze zgłoszenie.
 5. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne .
 8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”) .
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook, ani z nim związany.
 10. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszystkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. Definicje

 1. Fan Page - strona firmowa Organizatora na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/PetfoodsShop/) oraz strona www duda.pl/regulamin.pdf i duda.pl/klauzula_rodo.pdf
 2. Wall – tablica na Fan Page Organizatora.
 3. Post – standardowa jednorazowa publikacja na Wallu.
 4. Odpowiedź na zadanie konkursowe - umieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem wykonanego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie. Ocena komentarzy będzie stanowić podstawę do wskazania przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu.
 5. Konkurs - niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu.
 6. Komisja Konkursowa - komisja składająca się z przedstawicieli Silesia Pet Foods Sp. z o.o. stworzona na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
 7. Uczestnik - osoba fizyczna, posiadająca profil na Facebooku lub Instagramie, zgodny
  z regulaminem serwisu, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
 8. Zwycięzca Konkursu - Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony
  do otrzymania Nagrody.
 9. Nagroda - przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział osoby mieszkające w Polsce lub takie, które są w stanie wskazać adres w Polsce, na który zostanie wysłana nagroda. (Ze względu na brak możliwości wysyłki poza granice kraju przez Organizatora.)
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz jego akceptacja.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 12.08.2022 za pośrednictwem Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Facebook’a.

4. Warunki techniczne udziału w konkursie

 1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp
  do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest aplikacja Facebook.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych, Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do strony Konkursowej.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie,
  a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zasady konkursu

 1. Post konkursowy zostanie opublikowany na stronie Konkursowej dnia 26.07.2022 roku.
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na zadanie: „Jak dobrze zaplanować podróż z psem lub kotem” . Odpowiedź należy umieścić w komentarzu na Fanpage pod postem konkursowym.
 3. Zwycięzcą zostanie osoba, która wykaże się największą kreatywnością i której propozycja zostanie uznana na najciekawszą przez Komisję
 4. W sytuacji podania takiej samej propozycji przez dwóch lub więcej uczestników, Organizator wybierze zwycięzcę na podstawie pierwszej w kolejności odpowiedzi.
 5. W przypadku podania więcej niż jednej propozycji przez jednego Uczestnika pod uwagę brane będzie zgłoszenie w pierwszej kolejności.
 6. W konkursie zostanie wybranych 5 laureatów - 1 laureat pierwszego stopnia i 4 laureatów drugiego stopnia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu,
  w szczególności Uczestników, którzy :
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłoszenia rzekomo różnych Uczestników;
 • nadeślą zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora ;
 • naruszają prawa osób trzecich;
 • podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.|8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania moderacji zgłoszeń w celu zapewnienia zgodności zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania Laureatów Konkursu.

  9. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie wyłącznie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna ze złamaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

  10. Uczestnik z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. Więcej na temat przetwarzania znajduje się w Rozdziale VII poniżej.

  11. W przypadku zgłoszeń które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (dalej  „Utwór”), każdy Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia udziela Organizatorowi wyłącznej licencji do Utworu
  na poniższych polach eksploatacji :

 • korzystanie w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych itp.) niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzania i sposobu dystrybucji;
 • umieszczanie na opakowaniach towarów;
 • zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie i wykorzystywanie w bazach danych;
 • publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www;
 • udzielanie sublicencji;
 • eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. :
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach powyżej - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.
 2. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.
 3. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji nie wymienionych w Regulaminie,  Organizatorowi  będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa
  w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do Utworu/ów oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 11 powyżej.
 5. Z chwilą udzielenia licencji Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń
  z Utworu/ów, poprzez umieszczenie jego/ich fragmentów lub zamieszczenie jego/ich w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi żadne wynagrodzenie. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie zezwala na nieoznaczenie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do  stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata .
 6. Uczestnik jako twórca /współtwórca Utworu oświadcza że zobowiązuje się do niewykonywania wszystkich osobistych praw autorskich, w tym w szczególności uprawnień związanych
  z integralnością  Utworu/ów oraz nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu/ów oraz uprawnień do oznaczania  Utworu/ów oznaczeniami lub nazwiskiem Uczestnika.
 7. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego  zezwolenia na ingerencję w integralność Utworu/ów, w tym w szczególności na wykorzystywanie części    Utworu/ów, łączenie jego/ich z innymi utworami  lub dziełami  niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na  terytorium wszystkich państw świata.
 8. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi w zakresie opisanym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie  udział  w sprawie  razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba że     Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do ustąpienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.
 9. Z chwilą wręczenia Laureatowi Nagrody, zdefiniowanej w art. IV   1  Regulaminu, Organizator nieodpłatnie nabywa, ze skutkiem na terytorium całego świata, autorskie prawa  majątkowe do nagrodzonych Utworów. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Organizatora  na poniższych polach eksploatacji, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia na każdym z niżej wymienionych pól:
 • korzystanie w ramach promocji, w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
 • umieszczanie na opakowaniach towarów;
 • zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczenie lub wykorzystanie w bazach danych;
 • publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie
  na stronach www;
 • utrwalenie, kopiowanie, zwielokrotnienie i wydanie drukiem, całości lub części Utworu
  w dowolnej formie, w tym w formie publikacji książkowej lub prasowej;
 • utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie oraz nagrywanie całości lub części Utworu,
  za pomocą technologii analogowej, cyfrowej lub optycznej, na wszelkich nośnikach,
  w tym w szczególności : płyta fotograficzna, fotografia cyfrowa , CD video CD, CD-I,CD- Plus, improved CD, CD-1 music, photo-CD-portfolio, CD-DA EBG (elektronic graphical book), EBXA, CD- Rom, MD, dyski laserowe, karty magnetyczne, DAT, DCC, fot- CD, CD-Rom-XA, dyskietki karty pamięci  MOD, MP3, CD-SD ,HD-CD,  HDTV, mini-dyski, taśmy magnetyczne, kasety, kasety video;
 • utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, całości lub części Utworu , za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowej, analogowych lub optycznych, druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
 • wykorzystywanie całości lub części Utworu na opakowaniach produktów, w tym produktów spożywczych, oraz w celu oznaczania usług;
 • wykorzystywanie całości lub części Utworu w celach i na środkach przeznaczonych
  do reklamy lub promocji produktów i usług, w tym napojów alkoholowych, niezależnie od formy i treści materiałów reklamowych, ich wielkości, materiałów z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, w tym w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach, niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
 • wykorzystywanie, wyświetlanie, prezentacja, w tym publicznie, całości lub części Utworu, w dowolnych okolicznościach oraz w dowolnym celu, w tym w szczególności w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz charytatywnych, w szczególności za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/LCD/LED, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób;
 • zapisywanie lub odtwarzanie, całości lub części Utworów, w pamięci wszelkich komputerów oraz przesyłanie w ramach sieci komputerowych, w całości lub części;
 • umieszczanie w pamięci komputerów, całości lub części Utworów w celu udostępnienia w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym w szczególności w serwisach społecznościowych;
 • nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części Utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych;
 • udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie bez ograniczeń terytorialnych;
 • eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy, tj. :
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór
  utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6. Nagrody

 1. W Konkursie przyznane zostaną 2 rodzaje nagród (słownie : dwa). Nagrody w łącznej ilości 5 sztuk (dalej łącznie zwane „Nagrodami”, a pojedynczo „Nagrodą”) w postaci :
 • 1 x nagroda pierwszego stopnia: karma dla psa/kota o wartości około 150zł
 • 4 x nagroda drugiego stopnia: 2x gryzaki gumowe z miksem gryzaków naturalnych oraz 2x bidony dla psa z miksem gryzaków naturalnych. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 20 zł.
 1. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu (dalej  : „Zwycięzca” lub „Laureat”) w ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez wiadomość prywatną w Messengerze oraz w komentarzu postu konkursowego umieszczonego na Stronie konkursowej.

7. Wydanie nagród

 1. Laureat pod rygorem utraty prawa do Nagrody, zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej w Messengerze na profilu @PetFoodsShop w terminie do 3 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której zawrze prawdziwe i aktualne dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu wydania Nagrody, tj.:
  1. imię i nazwisko,
  2. numeru telefonu,
  3. adres niezbędny do wydania Nagrody.
 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy na wskazany adres w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia w którym Laureat prześle Organizatorowi dane niezbędne do wysyłki Nagrody.
 3. W przypadku nie podania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on prawo do Nagrody, a Organizator ma prawo wyłonić kolejnego Laureata, który otrzyma Nagrodę. Laureat z listy rezerwowej zostanie poinformowany poprzez informację przesłaną drogą elektroniczną za pośrednictwem messengera.
 4. Laureat nie ma prawa do wymiany Nagrody na inną rzecz, ani świadczenie.
 5. Nagroda może być wydana wyłącznie Laureatowi Konkursu.
 6. W przypadku gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. I ust. 3 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.
 7. W przypadku gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Laureata pełni praw autorskich do Utworu oraz/lub zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich, Laureat Konkursu ma 3 dni na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie reklamacje rozpatruje wyłącznie Organizator Konkursu. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, przesłane listem poleconym na adres Silesia Pet Foods
  z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-203 Sosnowiec  z dopiskiem : „Konkurs Facebook” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu  (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. W tym terminie Organizator prześle Uczestnikowi na piśmie ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

9. Dane osobowe

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), Organizator Konkursu informuje, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest:

Silesia Pet Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 165, NIP: 664-346-44-11, REGON: 241671118, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód  Wydział  VIII Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361827. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (przez ww. administratora): e-mail: dane@duda.pl, adres do korespondencji: Silesia Pet Foods Sp. z o.o. , 41-203 Sosnowiec , ul. Baczyńskiego 165

Administrator danych osobowych, informuje że dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w celach związanych z przedmiotowym konkursem tj. przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, oraz wydania nagrody.

 

 1. Dane jakie będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie to:
 1. imię i nazwisko,
 2. numeru telefonu (w przypadku laureatów),
 3. adresu mailowego (w przypadku laureatów)
 4. adresu niezbędnego do wydania Nagrody (w przypadku laureatów).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie jest:
  1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu przystąpienia do uczestnictwa w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci:
 1. weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w konkursie),
 2. przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 • archiwizację dokumentów, marketing produktów i usług oraz spersonalizowania oferty,
 1. dochodzenia roszczeń prawnych i obrony interesów Spółki.
  1. w przypadku laureatów - rozliczenie podatkowe przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz przekazanie nagrody uzyskanej w konkursie tj. przekazanie nagrody pieniężnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich nie podanie skutkuje odmową uznania uczestnictwa w konkursie.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od uczestników konkursu (osób, których dane dotyczą).
 3. Uczestnikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  4. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
  5. w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Aby zgodę wycofać, prosimy o kontakt mailowy pod adres e-mail: marketing@duda.pl
 4. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, np. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników/laureatów, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych w zakresie usług prawnych oraz księgowych.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów podatkowych
  i sprawozdawczości wymaganych przepisami prawa (czyli 5 lat od upływu roku, w którym został zakończony Konkurs). Po tym upływie dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 7. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

10. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 3. Niezależnie od treści ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie, naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce Konkursu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, w tym  danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 7.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu  2 ust.  1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 8. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie konkursowej.

Otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zamówienie

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności i akceptuję jej treść. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Silesia Pet Foods Sp. Z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej. *

Zapisz się do naszego newslettera

Odbierz 5% rabatu na pierwsze zamówienie

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności i akceptuję jej treść. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Silesia Pet Foods Sp. Z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej. *