Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych przez nas danych.

W celu zapewniania transparentności realizowanych przez nas procesów przetwarzania, poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące zasady ochrony danych osobowych ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Poniższa informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyjaśnia jakie dane osobowe są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz w jaki sposób przetwarzamy konkretne kategorie danych. Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników naszej strony internetowej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Silesia Pet Foods Sp. Z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, KRS 0000361827.

DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: info@silesia.eu

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETARZANYCH DANYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Serwisu Internetowego w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (w tym obsługa reklamacji) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Formularz kontaktowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Składanie zapytań ofertowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na składaniu zapytań ofertowych swoim dostawcom lub potencjalnym dostawcom

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

DOBROWALNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, zostać naszym kontrahentem (dostawcą), musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez Administratora w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępnione:

 • Naszym Pracownikom oraz Współpracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania nadane przez Administratora;

 • Innym Spółka należącym do grupy kapitałowej Administratora;

 • Podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy między stronami, w tym:

 • Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności:

 • Podmioty świadczące usługi IT,

 • Dostawy systemów informatycznych,

 • Hostingodawcy,

 • Podmioty świadczące usługi spedycyjne i transportowe.

 • Innym podmiotom lub organom, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH I SPOSÓB ICH REALIZACJI

RODO precyzuje określone prawa jakie przysługują osobom fizycznym, w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych. Administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o przysługujących Ci prawach oraz sposobie ich realizacji.

Dostęp do treści danych

(art. 15 RODO)

Jesteś uprawniony/a do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach.

Sprostowanie danych

(art. 16 RODO)

Jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia.

Usunięcie danych

(art. 17 RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,

Ograniczenie przetwarzania danych

(art. 18 RODO)

Jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,

Wycofanie udzielonej zgody

(art. 7 ust. 3 RODO)

W każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

(art. 21 RODO)

W dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Spółka nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu.

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: info@silesia.eu lub listownie na adres: ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą
z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych, tj. ul. Stawki 2, 00-193.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).

Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

MECHANIZM COOKIES

Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych automatycznie pobierane są dane dotyczące użytkownika strony )poprzez tzw. „ciasteczka” czyli pliki cookies) tj. adres IP, adresy strony z której zostaliście Państwo przekierowani na strony naszego serwisu, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czasu trwania odwiedzin, itp. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać ze strony internetowej.

Wyżej wspomniane pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Są one niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej. Wiedza uzyskana w ten sposób pozwala nam na dalszą optymalizację naszych stron internetowych i jeszcze lepsze ich dostosowanie do potrzeb odwiedzających.

Zgodę na uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie plików cookie przez Administratora, Użytkownik wyraża za pomocą ustawień swojej przeglądarki, która zainstalował na urządzeniu z którego korzysta. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.

 1. Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez Adomostratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 1. Jaka jest podstawa przetwarzania plików cookies?

Administrator korzysta z zostawionych przez Ciebie plików cookies na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, po wejściu na niniejszą stronę internetową. Wyjątkiem jedynie są te pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Jak wyłączyć cookies?

Każdy użytkownik Serwisu może zarządzać ustawieniami plików cookies, w ramach swojej przeglądarki internetowej. Może blokować wszystkie lub tylko wybrane pliki, oraz może blokować pliki konkretnych witryn. W każdej chwili, można również usunąć zapisane wcześniej pliki co0okies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

 1. Cele przetwarzania plików cookies

Niemal wszystkie strony internetowe wykorzystują pliki cookies do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony tj. zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego produktów; prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie; obsługa form newsletterowych, itp.

Cele stosowania plików Cookies w Serwisie Internetowym Administratora:

 • Identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne);

 • Zapamiętywanie Produktów dodanych do koszyka, w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne);

 • Zapamiętywanie danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne);

 • Dostosowanie zawartości Serwisu Internetowego do Indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne);

 • Prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwiru Internetowego (pliki Cookies statystyczne);

 • Remarketing, czyli badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe, itp.,) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresować, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. Oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).

 1. Rodzaje stosowanych Cookies

  1. Ze względu na dostawcę:

   1. Własne (tworzone przez stronę Serwisu Internetowego Administratora;

   2. Należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Admnistrator).

  2. Ze względu na okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego:

   1. Sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej);

   2. Stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia).

  3. Ze względu na cel ich stosowania:

   1. Niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego);

   2. Funkcjonalne (umożliwiające dostosowanie strony Serwisu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę);

   3. Analityczne i wydajnościowe (gromadzące informację o sposobie korzystania ze strony Serwisu Internetowego);

   4. Marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Serwis Internetowy w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Serwisu Internetowego, takich jak portale społecznościowe).

 2. Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie znajdą Państwo wtyczki społecznościowe do takich portali jak: facebook, youtube, instagram, itp. Korzystając z niniejszych wtyczek, przeglądarka internetowa z której Państwo korzystają nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego. Nie kontrolujemy stron danych serwisów społecznościowych ani ich działań, dlatego zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

  1. Wtyczka facebook

www.facebook.com

Przegląd wtyczek i ich wyglądu znajduje się tutaj: plugins;

Informacje na temat polityki prywatności znajdują się tutaj: Policy.

  1. Wtyczka youtube

www.youtube.com

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.

  1. Wtyczka instagram

www.instagram.com

Informacje na temat polityki prywatności znajdują się tutaj: Policy

 1. Wykorzystanie danych

Podane przez Państwa dane lub te, które zostały zebrane automatycznie, wykorzystywane są przez nas w celu:

 • Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności naszej strony internetowej;

 • Monitorowania stanu sesji;

 • Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika;

 • Analiz, statystyk i badań wyświetleń naszej strony internetowej.

AKTUALIZACJA POLITYKI

Administrator zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie modyfikowania niniejszej polityki prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu, dlatego zalecamy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 27.09.2021 r.

Otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zamówienie

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności i akceptuję jej treść. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Silesia Pet Foods Sp. Z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej. * zobacz więcej