Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy PETFOODS.PL, dostępny pod adresem internetowym www.petfoods.pl prowadzony jest przez Silesia Pet Foods Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000361827, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Baczyńskiego 165, 41-203 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, adres poczty elektronicznej: info@silesia.eu, numer telefonu: 327311616.

 2.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów-Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§2 Definicje

 1.  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1.  Sprzedawca - Silesia Pet Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000361827, NIP 6443464411, REGON 241671118, adres poczty elektronicznej: info@silesia.eu, numer telefonu: 327311616.

 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - Konsument - klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.petfoods.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 16. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Baczyńskiego 165, 41-203 Sosnowiec

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@silesia.eu

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 327311616

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PLN: 30 1160 2202 0000 0005 0363 9105.

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 16:00 w dni robocze.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 4. Akceptacja plików cookies

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich. Są to ceny brutto, uwzględniające wysokość podatku VAT.

 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy - Kodeks Cywilny, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 ww. ustawy.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 6. Rejestracja Konta możliwa jest jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. Ponadto należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 6. Złożenie zamówienia na towar w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1) Przesyłka kurierska,

2) Przesyłka kurierska za pobraniem,

3) Odbiór w Paczkomacie,

4) Odbiór w Paczkomacie za pobraniem.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność za pobraniem

2) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3) Płatności elektroniczne

4) Płatność kartą płatniczą.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zamówienie odbywa się za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a koszty wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części oraz odmowy realizacji zamówienia, w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Konsument - Przedsiębiorca może w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Produktów odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

 1. Jeżeli Konsument/Konsument – Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/
  Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę do czasu chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Konsumenta – Przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 5. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Produkt zostanie odebrany na koszt Sprzedawcy.

 6. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

  2. W razie braku zgodności Produktu z umową Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy przysługują uprawnienia określone w Rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

  3. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego.

  4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  5. Wymagane jest, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis niezgodności Produktu z Umową, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową.

  6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany.

  7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

  8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

  9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

  10. Konsument / Konsument – Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy towar na swój koszt.

  11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9-10;
c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy przedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6-10;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy.

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 3. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy o obniżeniu ceny.

 4. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument// Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi// Konsumentowi – Przedsiębiorcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca, chyba że Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem/ Konsumentem – Przedsiębiorcą, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową złożył reklamację Sprzedawcy, a Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  spory konsumenckie
  sprawy indywidualne
  ważne adresy

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego, znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.

 3. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili z serwisu (w formie pliku PDF).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem - Konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi. Spory dotyczące Klientów - Przedsiębiorców będą rozpoznawane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Regulamin obowiązuje od dnia: 3 stycznia 2023 r.

 

Załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - formularz reklamacyjny

Otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zamówienie