RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę FHU Piórem Pisane z siedzibą w Sosnowcu 

1. Administrator danych:Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest FHU Piórem Pisane z siedzibą w Sosnowcu, adres: Al. ks. Fr. Blachnickiego 3, 41-219 Sosnowiec; wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 2220656100, REGON 276960884 (dalej „FHU Piórem Pisane”).
2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych:W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie pod adresem jak w pkt 1, pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@piorempisane.pl oraz telefonicznie pod nr tel.:(+48) 510 319 325 .
3. Inspektor ochrony danych:W FHU Piórem Pisane nie został powołany Inspektor ochrony danych.
4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:Cel:Podstawa prawna:
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacjąart. 6 ust. 1 lit. (b) RODO
Rozpatrywanie reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. (c) RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowamiart. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
Archiwizowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami i dokonywanymi rozliczeniamiart. 6 ust. 1 lit. (c) RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODO, działania tego typu prowadzone są przez FHU Piórem Pisane jedynie w przypadku udzielenia zgody
Obsługa zgłoszeń, zamówień i korespondencji przekazywanej do VINSVIN z wykorzystaniem formularza kontaktowegoart. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
5. Odbiorcy danych:
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń związanych z obsługą zamówień,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków ciążących na FHU Piórem Pisane (Urząd Skarbowy, ZUS),
 • podmioty wspierające działalność prowadzoną przez FHU Piórem Pisane na zlecenie FHU Piórem Pisane, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym działalność, wykonujących usługi związane ze stronami internetowymi, firmy księgowe i kancelarie prawne.
6. Okres przechowywania danych:Spółka FHU Piórem Pisane jest zobowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez niezbędne okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania spółki, w tym dokonania wszelkich koniecznych rozliczeń publicznoprawnych, tzn.:

 • dane zawarte w umowach oraz dane związane z gwarancją/rękojmią – do czasu przedawnienia roszczeń,
 • dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 • dane wykorzystywane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub – w przypadku przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
7. Dobrowolność podania danych i uprawnienia:Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy z FHU Piórem Pisane i do dokonania przez FHU Piórem Pisane rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością. Każdej osobie przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU Piórem Pisane,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od FHU Piórem Pisane danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać przesłane przez FHU Piórem Pisane innemu administratorowi danych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie uzyskanej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Automatyzacja:Dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów FHU Piórem Pisane. W ramach wykonywanych czynności FHU Piórem Pisane korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach internetowych, jak również podejmuje na tej podstawie działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zamówienie

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności i akceptuję jej treść. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Silesia Pet Foods Sp. Z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej. *

Zapisz się do naszego newslettera

Odbierz 5% rabatu na pierwsze zamówienie

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności i akceptuję jej treść. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Silesia Pet Foods Sp. Z o.o., ul. Baczyńskiego 165, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443464411, REGON 241671118, drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej. *